تابع loop در آردوینو

تابع loop در آردوینو

بعد از نوشتن تابع setup که کار مقدار‌دهی اولیه را انجام می‌داد، تابع loop در آردوینو دقیقا کاری را که نامش (حلقه) می‌گوید، انجام می‌دهد: تکرار‌های متوالی! در واقع برنامه‌های آردوینو دو قسمت دارند: مقدار‌دهی‌های اولیه و برنامه‌ی اصلی. برنامه‌ی اصلی را باید در حلقه نوشت. پس حلقه باعث می‌شود که برنامه تغییر کند و اجرا شود. از این تابع برای کنترل فعالانه برد آردوینو خود استفاده کنید.   نمونه کد:

const int buttonPin = 3;

// setup initializes serial and the button pin *
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}

// loop checks the button pin each time, **
// and will send serial if it is pressed
void loop()
{
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
Serial.write('H');
else
Serial.write('L');

delay(1000);
}

*تابع setup به سریال و پین button مقدار اولیه می دهد. **تابع loop پین button را هر بار چک می کند و اگر فشرده شده باشد، سریال را می فرستد.

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .