عملگرهای بولی در آردوینو

عملگرهای بولی در آردوینو

عملگرهای بولی را می‌شود درون شرط یک عبارت if استفاده نمود.

عملگرهای بولی در آردوینو

&& (و (and) منطقی): تنها در صورتی True می‌شود که هر دو عملوند آن True باشد. برای مثال:

 

if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) { // دو سوییچ میخواند
// ...
}

فقط اگر هر دو ورودی high باشند، حاصل True است.

جدول درستی عملگر and

|| (یا (or) منطقی): تنها هنگامی False است که هر دو عملوند False باشد. در تمامی موارد دیگر (هر دو True و یکی True دیگری False) حاصل True خواهد بود. برای مثال:

 

if (x > 0 || y > 0) {
// ...
}

اگر X یا Y بزرگتر از 0 باشد، حاصل True می‌شود.

جدول درستی عملگر or

! (نقیض (not)): اگر عملوند False باشد، حاصل True می‌شود. برای مثال:

 

if (!x) {
// ...
}

اگر X=False باشد ( اگر X=0 باشد.)، حاصل True می‌شود.

جدول درستی عملگر not

هشدار: توجه کنید که عملگر بولی “و” منطقی (&& ، دو امپرسند) را با عملگر بیتی “و” (& ، تک امپرسند) اشتباه نگیرید. این دو کاملا با هم تفاوت دارند. هم‌چنین عملگر “یا” بولی (|| ، دو پایپ) نیز از عملگر “یا” بیتی (| ، تک پایپ) متفاوت است. اما “نقیض” یا not بیتی (‍~ ، تیلده، مد) با “نقیض” بولی (! ، علامت تعجب یا به قول برنامه‌نویسان “بنگ”) تفاوت ظاهری زیادی دارد؛ ولی باید کاملا آگاه باشید که از کدام یک و برای کجا می‌خواهید استفاده کنید.

مثال:

 

if (a >= 10 && a <= 20){} // true if a is between 10 and 20
// در صورتی نتیجه صحیح می‌شود که متغیر ای بین ده و بیست باشد.

مطالب مفید دیگر:

دستور if

جدول درستی

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .