عملگرهای ریاضی در آردوینو: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

عملگرهای ریاضی در آردوینو: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

عملگرهای ریاضی در آردوینو +، -، *، / هستند که به ترتیب حاصل جمع، تفاضل، ضرب و خارج قسمت دو عملوند (دو عدد) را بر خواهند گرداند. عملیات با استفاده از نوع داده‌ی عملوندها انجام می‌شود؛ پس برای مثال حاصل 9/4 ، 2 است چراکه 9 و 4 دارای نوع int هستند. این همچنین بدین معنی است که اگر حاصل، بزرگتر از محدوده‌ی مجاز قابل ذخیره در نوع داده باشد و نتواند در آن ذخیره شود، در عملیات ممکن است سرریز (overflow) رخ دهد. ( مثلا حاصل اضافه کردن عدد 1 به عددی از نوع int و دارای مقدار 32767، عدد 32768- خواهد بود.) اگر عملگرها داری نوع داده‌ی متفاوت از هم باشند، از نوع داده‌ی بزرگتر برای محاسبات استفاده خواهد شد. اگر یکی از اعداد (عملگرها) از نوع float یا double باشد، از محاسبه‌ی ممیز شناور برای انجام محاسبات استفاده خواهد شد.

مثال:

y = y + 3;
x = x - 7;
i = j * 6;
r = r / 5;

سینتکس (نحو):

result = value1 + value2;
result = value1 - value2;
result = value1 * value2;
result = value1 / value2;
// حاصل = مقدار یک (+،-،*،/) مقدار دو

پارامترها: value1: هر ثابت یا متغیری value2: هر ثابت یا متغیری

نکات:

  • توجه کنید که اعداد صحیح ثابت‌ (اعدادی که به طور مستقیم در کد می‌نویسید مثلا 126.) به طور پیش‌فرض به int تبدیل می‌شوند بنابراین بعضی از محاسبات ثابت ممکن است سرریز داشته باشند. (برای مثال 60*1000 حاصلی منفی خواهد داد.)
  • از سایزهایی برای متغیرها استفاده کنید که به اندازه‌ی کافی بزرگ باشند تا بتوانند بزرگ‌ترین حاصل محاسبات را نیز در خود نگه دارند.
  • برای محاسباتی که به کسر نیاز دارند، از متغیرهای float استفاده کنید؛ اما این کار اشکالاتی مانند سایز بزرگ و سرعت پایین محاسبات نیز دارد.
  • از عملگر cast برای تبدیل نوع متغیر به نوعی دیگر در هنگام اجرا استفاده کنید. مثال: int)myFloat)

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .