()tone در آردوینو

()tone در آردوینو یک موج مربعی از فرکانس مشخص‌شده (و ٪50 چرخه‌ی وظیفه) را روی یک پین ایجاد می‌کند. یک مدت زمان می‌تواند تعیین شود وگرنه موج تا زمان فراخوان ()noTone ادامه می‌یابد. برای پخش tone، پین می‌تواند به بازر piezo یا هر نوع بلندگوی دیگری متصل شود. در یک زمان، تنها یک نوع موج می‌تواند تولید شود. اگر tone در حال اجرا باشد، فراخوانی ()tone روی پینی متفاوت، هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگر tone در حال اجرا روی همان پینی که فراخوان انجام می‌شود، است این فراخوانی، فرکانس را تنظیم خواهد کرد. استفاده از تابع ()tone با خروجی PWM روی پین‌های 3 و 11 تداخل خواهد داشت (روی بردهایی به جز Mega).

برد حداقل فرکانس (به هرتز) حداکثر فرکانس (به هرتز)
Uno, Mega, Leonardo و دیگر بردهای AVR 31 65535
Gemma پیاده‌سازی نشده پیاده‌سازی نشده
Zero 41 275000
Due پیاده‌سازی نشده پیاده‌سازی نشده

برای اطلاعات فنی بیشتر به صفحه‌ی Brett Hagman’s notes مراجعه کنید.

نکته

اگر که می‌خواهید روی چندین پین، گام‌های متفاوتی را اجرا کنید باید قبل از اجرای ()tone روی پین بعد، ()noTone را روی یک پین صدا کنید.

سینتکس (نحو)

(tone(pin, frequency (tone(pin, frequency, duration

پارامترها

pin: پینی که روی آن tone تولید می‌شود. frequency: فرکانس tone به هرتز –  unsigned int duration: مدت tone به میلی‌ثانیه – unsigned long

خروجی

هیچ (ندارد)

()analogWrite در آردوینو

()noTone در آردوینو

Tutorial:Tone

Tutorial:Pitch follower

Tutorial:Simple Keyboard

Tutorial: multiple tones

Tutorial: PWM

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .